Naudojimosi interneto svetaine www.almalittera.lt ir pirkimo - pardavimo taisyklės

Norėdami naudotis interneto svetaine www.almalittera.lt (toliau – Svetainė), turite perskaityti žemiau pateiktas taisykles (toliau – Taisyklės), su jomis sutikti ir jų laikytis. Naudodamiesi Svetaine patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote, sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

1. Įžanga
1.1. Svetainė suteikia vietą, kurioje jūs galite susipažinti su knygų autoriais ir skaityti naujienas, žiūrėti ir klausyti tinklalaides, susijusias su Svetainėje parduodamomis prekėmis, taip pat įsigyti norimą Svetainės prekę.
1.2. Šis dokumentas yra taisyklės, o kartu ir sutartis, kuri yra sudaroma tarp UAB „Alma littera sprendimai“ (toliau – Administratorius) ir jūsų (toliau – Lankytojas), dėl naudojimosi Svetaine ir Prekių pirkimo–pardavimo. Lankytojas neprivalo registruotis, kad galėtų apsilankyti Svetainėje, tačiau norėdamas pasinaudoti tam tikromis Svetainės paslaugomis, pavyzdžiui, naudotis Svetainės skiltimis „Norų sąrašas“, įsigyti prekių už nurodytą „Leidyklos kainą“, įvertinti knygą, palikti atsiliepimą ir pan., turi registruotis Svetainėje ir susikurti registruoto Lankytojo paskyrą. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetainės paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant Svetainėje skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, naudojimąsi skiltimi „Norų sąrašas“, dalyvavimą Svetainės organizuojamuose žaidimuose, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą, Svetainėje siūlomų prekių užsakymą, apmokėjimą už tokias prekes (toliau – Paslaugos), įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Svetainės Paslaugomis.
1.3. Svetainėje parduodamos prekės – UAB „Alma littera“ išleistos knygos (grožinė, negrožinė, vaikų ir jaunimo literatūra), sąsiuviniai, atvirukai, kalendoriai, spalvinimo knygos, užrašų knygelės, bloknotai, žaidimai, pliušiniai žaislai.
1.4. Svetainėje skelbiamos prekių kainos gali skirtis Svetainėje registruotiems ir neregistruotiems Lankytojams. Lankytojas, norėdamas įsigyti prekių už „Leidyklos kainą“, turi prisiregistruoti Svetainėje.
1.5. Svetainėje po registracijos Lankytojas turi galimybę palikti atsiliepimus apie prekes. Atsiliepimai paskelbiami Svetainėje, kai juos patvirtina Svetainės Administratorius. Palikus atsiliepimą apie prekę(-es) Lankytojo duomenys (vardas) bus matomi visiems Svetainės Lankytojams.
1.6. Administratorius, suteikdamas galimybę palikti atsiliepimą tik Svetainėje užsiregistravusiems Lankytojams ir skelbdamas tik patvirtintus atsiliepimus, užtikrina, kad visi Svetainėje pateikiami atsiliepimai yra skelbiami tik tikrų vartotojų, kurie almalittera.lt svetainėje įsigijo atitinkamas prekes ar Paslaugas.
1.7. Administratorius patvirtina, kad:
1.7.1. Svetainėje skelbiami tiek neigiami, tiek teigiami vartotojų atsiliepimai;
1.7.2. Svetainėje skelbiamiems atsiliepimams jokios įtakos neturi Administratoriaus sutartiniai santykiai su kitomis šalimis;
1.7.3. Svetainėje skelbiami atsiliepimai nėra Administratoriaus apmokėti ar kitu būdu remiami.
1.8. Naudodamasis Svetainės Paslaugomis Lankytojas patvirtina, kad susipažino su Svetainės Asmens duomenų apsauga (Svetainės privatumo politika).
1.9. Naudotis Paslaugomis turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų šiame punkte nurodytų asmenų įgalioti atstovai. Naudodamasis Paslaugomis Lankytojas patvirtina, kad jis yra asmuo, turintis teisę naudotis Paslaugomis.
1.10. Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Svetainėje ir (ar) informuodamas Lankytoją apie tai naujienlaiškiu. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Jei Lankytojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Su pakeistomis Taisyklėmis nesutinkantis Lankytojas praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, panaikinti savo registraciją Svetainėje, kreipdamasis į Administratorių elektroninio pašto adresu pagalba@almalittera.lt arba labas@almalittera.lt , rašydamas iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo nurodytas registruojantis Svetainėje.

2. Prisijungimo, registracijos ir užsakymo duomenys
2.1. Lankytojas sutinka ir patvirtina, kad jis pats, o ne Administratorius atsako už bet kokios informacijos ir duomenų (prisijungimo, registracijos ir užsakymo duomenų), reikalingų Lankytojui jungiantis prie Svetainės ir naudojantis Paslaugomis, slaptumą.
2.2 Prisijungimo duomenys – tai Lankytojo elektroninio pašto adresas ir slaptažodis, kuriuos Lankytojui būtina nurodyti norint sukurti Svetainėje savo asmeninę aplinką ir gauti Svetainės informacinius pranešimus e. paštu. Registracijos duomenys – tai e. pašto adresas, vardas, pavardė. Svetainėje prašoma atlikti papildomą registracijos procedūrą norint įsigyti prekę. Šiuo atveju pateikiami papildomi (užsakymo) duomenys – tai gyvenamoji vieta (adresas), pristatymo adresas, telefonas; juridinių asmenų atveju: pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas ir PVM mokėtojo kodas. Prisijungimo, registracijos ir užsakymo duomenys toliau bendrai vadinami Duomenimis.
2.3. Įvesdamas savo Duomenis Svetainėje, Lankytojas patvirtina, kad supranta, jog ši informacija gali tapti prieinama tretiesiems asmenims.
2.4. Lankytojas įsipareigoja nedelsdamas pakeisti ir (ar) papildyti Duomenis, kuriuos pateikė Administratoriui Svetainėje, jeigu šie Duomenys pasikeičia. Šalys susitaria, kad Administratorius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Lankytojo pateikti Duomenys yra teisingi ir išsamūs. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Duomenis arba nepakeitė ir nepapildė pateiktų Duomenų, jeigu jie pasikeitė. Jei Lankytojas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Administratoriui, tokiu atveju Lankytojas įsipareigoja juos atlyginti Administratoriui per Administratoriaus nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos.
2.5. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti savo pateiktų Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, taip pat užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys nepasinaudos jo Duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Administratoriaus užsakyti ar įsigyti. Lankytojas visa apimtimi atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, įskaitant nuostolių atsiradimą ir (ar) sukėlimą Administratoriui, jeigu jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo duomenimis ir jeigu Lankytojas pagrįstai neužtikrino šių Duomenų slaptumo, nors turėjo ir galėjo tai padaryti, ir (ar) atskleidė juos tretiesiems asmenims.
2.6. Naudodamasis Paslaugomis ir (ar) registruodamasis Svetainėje, pateikdamas Administratoriui savo Duomenis, Lankytojas sutinka, kad Administratorius valdytų ir tvarkytų Lankytojo pateiktus asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją šios sutarties vykdymo tikslams, Paslaugų teikimui šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
2.7. Administratorius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Lankytojui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Svetainę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, taip pat nutraukti Svetainės veiklą.
2.8. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis, pranešdamas apie tai elektroninio pašto adresu pagalba@almalittera.lt ir labas@almalittera.lt , rašydamas iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo nurodytas registruojantis Svetainėje.

3. Bendrosios nuostatos
3.1. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis Lankytojas privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų, taip pat trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą, ir kitų normų bei reikalavimų.
3.2. Vadovaudamasis šios sutarties sąlygomis, Administratorius suteikia Lankytojui leidimą naudotis Svetaine tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Lankytojas sutinka nevykdyti jokių iš toliau nurodytų veiksmų:
3.2.1. kopijuoti, platinti ar atgaminti bet kokią Svetainės ir (ar) Paslaugų dalį jokioje kitoje aplinkoje;
3.2.2. naudotis Svetaine ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui, įskaitant, bet neapsiribojant negaliojančių duomenų įkėlimu, virusų paskleidimu, ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;
3.2.3. rinkti asmeninę informaciją, įskaitant paskyrų pavadinimus ir elektroninio pašto adresus, iš Svetainės;
3.2.4. naudoti Svetainę bet kokiais komerciniais prekių ar paslaugų siūlymo tikslais;
3.2.5. naudoti bet kokią informaciją, gautą iš Svetainės, siekdamas trukdyti, užgaulioti ar kenkti kitam asmeniui, arba norėdamas susisiekti, reklamuoti, siūlyti ar parduoti ką nors bet kuriam Lankytojui be jo išankstinio aiškaus sutikimo;
3.2.6. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Administratoriui;
3.2.7. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiančiu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;
3.2.8. atliekant registraciją pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiančiu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;
3.2.9. trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų lankytojų, naudojantis Paslaugomis, eigai, kitaip bet kokiais veiksmais daryti neigiamą įtaką kitiems Lankytojams ir jų savijautai, trukdyti jiems bendrauti;
3.2.10. atlikti daugiau nei vieną registraciją Svetainėje, išskyrus atvejus, kai Svetainėje reikalaujama atlikti papildomą registracijos procedūrą.
3.3. Lankytojas į Svetainę gali įkelti tik savo asmeninę informaciją, nuotraukas. Jei į Svetainę įkeliamos trečiųjų asmenų nuotraukos ar informaciją apie juos, Lankytojas privalo užtikrinti, kad yra gauti minėtų trečiųjų asmenų sutikimai skelbti jų nuotraukas ar informaciją Svetainėje. Lankytojas atsako tretiesiems asmenims visa apimtimi, jeigu tokie sutikimai nėra gauti.
3.4. Lankytojas supranta, kad naudojantis Svetainėje esančia prekių paieškos funkcija, jam pateikiami paieškos rezultatai yra sąlygoti atitinkamų kriterijų, lemiančių Lankytojui nurodomų prekių reitingą, t. y. jos statusas (šiuo metu prekyboje, su nuolaida, populiari prekė, naujiena, išparduodama, greitai bus prekyboje, išparduota) ir atsiliepimų skaičius.

4. Atsiliepimų pateikimo sąlygos
4.1. Pareikšti savo nuomonę, palikti atsiliepimą apie Svetainėje esančias prekes komentatorius gali tik susikūręs paskyrą kaip registruotas vartotojas ir įsigijęs komentuojamą prekę almalittera.lt svetainėje.
4.2. Lankytojas, norėdamas pareikšti savo nuomonę, palikti atsiliepimą apie Svetainėje esančias prekes, privalo nurodyti savo e. pašto adresą. Pagal nurodytą e. pašto adresą svetainės administratorius patikrins, ar komentatorius yra įsigijęs komentuojamą prekę almalittera.lt svetainėje, ir patvirtins komentarą. Įsitikinus, kad prekė buvo įsigyta, komentaras bus patvirtintas ir viešai matomas.
4.2. Naudodamasis Taisyklų 4.1 straipsnyje nurodyta teise, Lankytojas patvirtina prekės įsigijimo faktą ir garantuoja, kad bet kokie Lankytojo pateikti prekių apibūdinimai, išreikšta nuomonė ir (arba) bet kokia kita pateikta informacija atitiks šiuos reikalavimus: bus teisinga, tiksli, neapgaulinga ar kitaip klaidinanti;
nepažeis Administratoriaus ar trečiųjų asmenų teisių, teisėtų interesų, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.
nepažeis visuomenės moralės principų;
nežemins žmogaus garbės ir orumo;
nekurstys tautinės, rasinės, religinės, lytinės ar socialinės neapykantos ir diskriminacijos;
nebus šmeižianti ar dezinformuojanti;
neskatins prievartos, agresijos, panikos;
neskatins elgesio, keliančio grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai;
nebus piktnaudžiaujanti prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka;
nepažeis jokių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;
nesukurs jokių teisinių įsipareigojimų Administratoriui ar su juo susijusiems tretiesiems asmenims.
4.4. Lankytojas supranta, kad jis yra atsakingas už visą informaciją ir turinį, kurį siunčia, peržiūri, laiko, platina ar kitaip disponuoja naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Lankytojas taip pat supranta, kad jis, o ne Administratorius yra atsakingas už atsiliepimus, kuriuos Administratorius patvirtina ir skelbia Svetainėje, jeigu Administratorius nežinojo ir pagrįstai negalėjo žinoti paskelbto atsiliepimo tikrosios potekstės ir tikslų.
4.5. Administratorius pasilieka teisę bet kada savo nuožiūra panaikinti bet kuriuos Taisyklių 4.2. straipsnyje numatytų reikalavimų neatitinkančius Lankytojo atsiliepimus apie tai jo neinformavęs.
4.6. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas informaciją ar turinį, Lankytojas neatlygintinai, visam autorių turtinių teisių galiojimo laikotarpiui (visam teisių į intelektinę nuosavybę galiojimo laikotarpiui) neribojant galiojimo teritorijos neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Administratoriui šias neišimtines autoriaus turtines teises: visas LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje (atgaminimo, išleidimo, platinimo, viešo paskelbimo, vertimo į visas pasaulio kalbas, išvestinių kūrinių kūrimo, kūrinio perdirbimo, adaptavimo, rinkinių sudarymo ir visas kitas pastarajame įstatymo straipsnyje nurodytas teises) ir visas kitas pastarajame įstatyme, Europos Sąjungos teisės norminiuose, tarptautiniuose aktuose nurodytas autorių turtines teises. Visa šiame punkte nurodyta intelektinė nuosavybė (įskaitant, bet neapsiribojant ir visos autoriaus turtinės teisės į turinį) suteikiama Administratoriui nuo informacijos pateikimo momento ir gali būti naudojama visais įmanomais ir galimais būdais (įskaitant bet neapsiribojant: atgaminant, išleidžiant ir platinant popierine, elektronine, skaitmenine forma), neribojant leidimų, tiražų skaičiaus. Administratorius turi teisę suteikti visą ar dalį šiame punkte nurodytos intelektinės nuosavybės (autoriaus turtinių teisių) į pateiktą turinį bet kokiems tretiesiems asmenims be papildomo Lankytojo sutikimo, nes Lankytojas šių taisyklių pagrindu Administratoriui šią teisę suteikia.
4.7. Šalys susitaria, kad Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Administratorius įgyja teisę bet kuriuo metu ir pranešęs apie tai Lankytojui visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir joje teikiamomis Paslaugomis. Lankytojas sutinka, kad Administratorius vienašališkai spręstų apie tai, ar Lankytojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį Administratoriaus sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.
4.8. Lankytojas supranta ir sutinka, kad, atsižvelgiant į Taisyklių 3.3 ir 4.3 straipsnius, Administratorius negali visiškai kontroliuoti kitų lankytojų skelbiamo turinio, kurį Lankytojas gali perskaityt, pamatyti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl Administratorius negali užtikrinti absoliutaus tokio turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.
4.9. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio turinio.

5. Svetainėje taikomas kainų mažinimas
5.1. Administratorius turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, Svetainėje parduodamų prekių, nurodytų Taisyklių 1.3 straipsnyje, kainų mažinimą.
5.2. Administratorius turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Visa aktuali informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Svetainėje.

6. Intelektinė nuosavybė
6.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo.
6.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius juos teisėtai naudoja.

7. Šalių atsakomybė ir atsakomybės ribojimas
7.1. Lankytojas sutinka, kad Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
7.2. Jei Administratoriaus Svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Administratorius nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
7.3. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Administratoriaus pusės dėl to, kad Svetainė veiks ir Paslaugos jose bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims.
7.4. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Administratoriui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

8. Taikytina teisė ir teismingumas, skundų nagrinėjimo tvarka
8.1. Naudojimuisi interneto svetaine www.almalittera.lt, pirkimo–pardavimo taisyklėms, kartu ir sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.2. Visi dėl šios sutarties ir (ar) pirkimo–pardavimo sutarčių kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Lankytojo gyvenamąją vietą. Vartotojų ginčus su pardavėjais ir paslaugų teikėjais neteismine tvarka nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt/) ir kitos institucijos teisės aktų nustatytais atvejais.

9. Informacijos siuntimas
9.1. Administratorius visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui jo pateiktuose duomenyse nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šią sutartį ir pirkimo–pardavimo sutartį Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus 8 (aštuonioms) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
9.2. Administratorius neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Administratoriaus. Šalys susitaria, kad Lankytojui skirto elektroninio laiško kopija Administratoriaus serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.
9.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Lankytojas siunčia Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostatų prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis kitų Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.
10.2. Šalys susitaria, kad Administratorius gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šios sutarties ir pirkimo–pardavimo sutarties tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

Dokumentas patvirtintas ir paskelbtas Svetainėje 2022 11 11