Paauglių literatūros konkursas

Norime, kad vaikiškų knygų puslapius vartantys mažyliai taptų skaitančiais suaugusiaisiais, todėl turime išleisti vertingų, įdomių ir patrauklių knygų paaugliams ir jaunimui. Turime pasirūpinti knygomis, kurios spręstų jaunam žmogui aktualias problemas ir kartu teiktų skaitymo malonumą. Dėl šios priežasties nuo 2014 m. rengiame Paauglių (iki 2021 m. – Paauglių ir jaunimo) literatūros konkursą.

Jame kviečiame dalyvauti visus kuriančiuosius literatūrą jaunam skaitytojui. Nesvarbu, ar esate niekam nežinomas, pradedantis kurti žmogus, ar pripažintas, brandus autorius, visi rankraščiai laukiami!

Jūsų rankraščius vertina autoritetinga komisija. Ją sudaro: leidyklos „Alma littera“ vaikų ir jaunimo literatūros kategorijų vadovė Rasa Jankauskaitė, vaikų literatūros specialistė Eglė Baliutavičiūtė, literatūrologė Lina Buividavičiūtė, psichologė Monika Skėrytė-Kazlauskienė, mokytojas Alius Avčininkas, dailininkas, fotografas Algis Kriščiūnas. Paauglių konkurso kuratorė leidyklos „Alma littera“ komunikacijos projektų vadovė Vitalija Maksvytė.

Tuos, kuriems nepasiseks laimėti šiemet, skatiname tobulinti rankraščius ir vėl dalyvauti!

Ankstesnių metų Paauglių literatūros konkurso nugalėtojai.

 

KONKURSO NUOSTATAI  

1. Konkursui kviečiame teikti kūrinius, skirtus 13–18 metų skaitytojams.

2. Rankraščių tekstų apimtis – nuo 4 iki 12 autorinių lankų (1 aut. l. – 40 000 spaudos ženklų su tarpais).

3. Priimami tik nauji, iki tol nepublikuoti kūriniai.

4. Vieno autoriaus teikiamų rankraščių skaičius neribojamas.

5. Elektroninis rankraščio variantas konkursui pateikiamas Times New Roman 12 dydžio šriftu word arba pdf formatu. Jei rankraštis su iliustracijomis, jis turi būti pateikiamas išskirtinai pdf formatu. Kūrinio rankraštyje turi būti nurodomas autoriaus pasirinktas slapyvardis, o ne jo vardas ir pavardė.

6. Elektroninis rankraščio variantas konkurso atsakingajam asmeniui pateikiamas e. paštu paaugliukonkursas@almalittera.lt iki 2022 m. kovo 3 d. imtinai. Rankraščius ir iliustracijas iki minėtos datos taip pat galima pristatyti adresu: Paauglių literatūros konkursui, leidykla „Alma littera“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.

7. Kartu su kūriniu atskirame word dokumente pateikiami šie duomenys: autoriaus vardas, pavardė, pasirinktas slapyvardis, kūrinio pavadinimas, jo idėja ir pagrindinė mintis, kuriai amžiaus grupei skirtas kūrinys, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris, trumpas autoriaus prisistatymas. Pateikdamas savo duomenis dalyvauti konkurse, dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, taip pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka sau teisę nevertinti pateikto kūrinio (neleisti dalyviui dalyvauti konkurse), jei yra pagrįstas įtarimas, kad asmuo pažeidžia įstatymus ir (ar) šio konkurso taisykles bei sąlygas.

8. Konkursui pateikti rankraščiai (išskyrus tuos atvejus, kai pateikiami iliustracijų originalai) negrąžinami.

9. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį konkursui, patvirtina, kad kūrinio intelektinė nuosavybė priklauso jam ir nepažeis jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ir (ar) asmeninių neturtinių teisių ar jau sudarytos sutarties. Konkurso dalyvis atsako į trečiųjų asmenų pretenzijas dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo ir sutinka kompensuoti konkurso organizatoriui bet kokius galimus nuostolius, kuriuos konkurso organizatorius patirtų dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų dėl kūrinio autorystės ir kitų nuosavybės santykių pažeidimo.

10. Gautų rankraščių vertinimo komisija ir leidykla nerecenzuoja ir nekomentuoja. Konkurse dalyvavusių kūrinių vertinimai viešai neskelbiami.

11. Informacija apie konkursą ir konkurso taisyklės skelbiamos viešai leidyklos „Alma littera“ interneto svetainėje www.almalittera.lt.

12. Konkurse gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, kuriems yra suėję 18 metų. Jaunesni nei 18 metų dalyviai konkurse dalyvauti ir laimėti prizo negali.

13. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį, patvirtina, kad sutinka su šio konkurso taisyklėmis. Organizatorius neatsako už tai, jeigu konkurso dalyvis nesilaiko šių taisyklių.

14. Konkurso dalyvis turi teisę kreiptis į organizatorių ir atšaukti savo dalyvavimą konkurse. Gavus tokį kreipimąsi, pateiktas kūrinys neteikiamas vertinimo komisijai, o jeigu kūrinys jau pateiktas vertinimo komisijai – kūrinys toliau nebevertinamas.

15. Visos pretenzijos dėl konkurso organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai organizatoriui UAB „Alma littera“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 25 d. su nuoroda „Paauglių literatūros konkursas“. Pretenzijoje išdėstomos visos aplinkybės, pridedami šias aplinkybes pagrindžiantys dokumentai ar jų tinkamai patvirtintos kopijos. Po 2022 m. rugsėjo 25 d. gautos pretenzijos nebus nagrinėjamos.

16. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia raštiškus atsakymus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Jeigu organizatorius pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus.

 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

Konkursui pateiktus rankraščius vertina nepriklausomų ekspertų ir leidyklos atstovų komisija.

Vienas ar daugiau geriausiais komisijos pripažintų kūrinių gali būti išleidžiami atskiromis knygomis, su autoriais pasirašant licencines knygų leidybos sutartis.

Pagrindinis konkurso prizas – 2900 Eur, atskaičius mokesčius. Jį laimi vieno, komisijos geriausiu išrinkto kūrinio autorius (-iai). Prizas įteikiamas pasirašius leidybos sutartį. Prizas nėra laikomas atlygiu už kūrinio išleidimą – atlygio sąlygos su autoriumi (-iais) suderinamos leidybos sutartyje.

Pagrindinio prizo laimėtojas skelbiamas 2022 m. rugsėjo 15 d. leidyklos interneto svetainėje ir informuojamas asmeniškai.

Neatsiradus tinkamų kūrinių pasiūlymų, konkursas gali būti paskelbtas neįvykusiu ir tokiu atveju leidykla neįsipareigoja skirti apdovanojimų.

Konkursą laimėjęs (-ę) ir leidybos sutartį pasirašęs (-ę) autorius (-iai) įsipareigoja bendradarbiauti su leidykla, esant poreikiui atsižvelgdamas (-i) į komentarus ir rekomendacijas pataisyti kūrinį.

Susipažinkite su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis šioje nuorodoje.

 

KONKURSO KOMISIJA 

 

VITALIJA MAKSVYTĖ

Leidyklos „Alma littera“ leidinių vadovė

 

RASA JANKAUSKAITĖ

Leidyklos „Alma littera“ vaikų ir jaunimo literatūros kategorijų vadovė

 

EGLĖ BALIUTAVIČIŪTĖ

Vaikų literatūros specialistė

 

LINA BUIVIDAVIČIŪTĖ

Literatūrologė

 

MONIKA SKĖRYTĖ-KAZLAUSKIENĖ

Psichologė

 

ALIUS AVČININKAS

Mokytojas